Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

Phương án tăng vốn Điều lệ

Ngày đăng: 2010-03-22 00:00:00

PHƯƠNG ÁN

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

( Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An) 

 

I- PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

1/ Cơ sở tăng vốn điều lệ:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/03/2010 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An  về việc tăng vốn điều lệ;

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty;

2/ Mục đích tăng vốn :

Vốn huy động trong đợt phát hành này sử dụng làm vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc quá nhiều vào vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty, tăng cường năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh. 

3/ Mức tăng vốn điều lệ:

Dự kiến tăng vốn điều lệ thêm: 13.350.230.000 đồng.

Mệnh giá 1 cổ phần 10.000 đồng, tương ứng 1.335.023 cổ phần

Nâng vốn điều lệ từ 16.649.770.000 đồng lên 30.000.000.000 đồng.

4/ Phương án phát hành tăng vốn điều lệ:

4.1 Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu:

Trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông bằng cổ phiếu : 15% vốn điều lệ, tương ứng 2.497.465.500 đồng, tương ứng 249.746 cổ phần.

4.2 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu :

Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu : 10.852.764.500 đồng, tương ứng 1.085.276 cổ phần. 

Giá phát hành:

Cơ sở xác định giá trị cổ phần là vốn chủ sở hữu trên tổng số cổ phần theo sổ sách tại ngày 31/12/2009( Mệnh gía 10.000đồng/cổ phần)

Giá trị sổ sách     Vốn chủ sở hữu      29.648.497.157

=                              =                             =  17.807 đồng/1CP

1 cổ phần           Tổng số cổ phần          1.664.977

 

 

Từ cơ sở trên Công ty dự kiến đưa ra mức giá phát hành như sau: 15.000 đồng

Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu gấp 1,5 lần mệnh giá.

 

5/ Thời gian phát hành: 

Quý 2/2010 sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận./.

                             TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                            CHỦ TỊCH

 

 

 

Mục Liên Quan:

  • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đồng thường niên năm 2019
  • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông 2018 - VSD
  • Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  • Chương trình quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  • Mẫu giấy đăng ký, mẫu giấy ủy quyền tham gia dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  • Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.