Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

BC HĐQT 2009

Ngày đăng: 2010-03-22 00:00:00

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

XÂY DỰNG – HỘI AN

Số : 02/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hội An, ngày 15 tháng 3  năm 2010

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2009


Thay mặt HĐQT, Chủ tịch xin báo cáo tới các Quý cổ đông tình hình hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An năm 2009 như sau :

I. Phân công trong HĐQT :

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An gồm có các thành viên sau đây:

1. Ông Trần Đình Lợi               - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Đinh Phú Lộc                - Thành viên HĐQT

3. Ông Lê Minh Tuấn                - Thành viên HĐQT

4. Ông Nguyễn Phước               - Thành viên HĐQT

6. Ông Lê Văn Dũng                 - Thành viên HĐQT

Với mục đích nâng cao và phát triển thương hiệu DIC-Hội An, phối hợp định hướng phát triển trong toàn Công ty và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT đã duy trì họp định kỳ để tiến hành triển khai hoạt động theo các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và giải quyết các công việc cấp bách, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau mỗi cuộc họp đều có biên bản họp và Nghị quyết theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT năm 2009 :

1. Chỉ đạo về quản trị tài chính doanh nghiệp:

Xem xét quyết toán năm, đồng thời yêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính. Đặc biệt quan tâm quản lý tài chính, cơ cấu vốn vay, hiệu quả sử dụng vốn và hạn mức vay đối với các tổ chức tín dụng trong Tỉnh.

Trong năm qua, cùng với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả khả quan, cụ thể:

- Doanh thu đạt : 126,697 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2008.

- Lợi nhuận : 8,1 tỷ đồng.

2. Chỉ đạo phê duyệt các dự án đầu tư:

HĐQT đã tiến hành họp và thực hiện việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề liên quan đến các dự án Khu dân cư Tân Thịnh - Tân Mỹ, Hội An  và dự án phân khu 1 – làng Chài – Cẩm An – Hội An nhằm triển khai có hiệu quả.

HĐQT cũng đã đề ra phương án chuyển đổi từ xây dựng công trình dân dụng sang công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật mang lại hiệu quả cao.

3. Chỉ đạo trong việc hoàn thiện tổ chức và cơ chế quản lý:

HĐQT cùng với Ban Giám đốc đã xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật cao.

Các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành luôn là sự nhất trí, đồng lòng của các thành viên HĐQT và trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển của Công ty.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm qua, so với kết quả thực hiện, HĐQT đánh giá :

+ Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 như giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đã đề ra.

+ Công ty có hoạch định đầu tư và phát triển ổn định.

+ Đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV được cải thiện, nâng cao rõ rệt, lương thưởng đạt mức cao so với bình quân ngành và địa phương.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT thời gian đến

Tiếp theo những kết quả đã đạt được, HĐQT tiếp tục bám sát các quy định trong Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT để thực hiện các quyền và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Mục tiêu trọng tâm của HĐQT là đảm bảo việc bảo toàn vốn và không có tăng trưởng âm. Để thực hiện được mục tiêu này HĐQT chủ trương thực hiện một số công việc sau:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt mức kế hoạch trong những năm đến, đạt mức tăng trưởng cao.

- Tập trung triển khai dứt điểm dự án Tân Thịnh - Tân Mỹ. Tiếp tục triển khai dự án làng Chài  tại phường Cẩm An – Hội An.

- Phối hợp cùng Ban Giám đốc quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của CBCNV của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua. Với những gì đã đạt được thể hiện tính đúng đắn trong công tác hoạch định chiến lược của HĐQT. Hy vọng trong thời gian đến, HĐQT sẽ tiếp tục với tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng với Ban Giám đốc thực hiện thắng lợi các nội dung thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

 

                                                          TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                         ( Đã ký )

                                                                   Trần Đình Lợi 

 

 

 

Mục Liên Quan:

  • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đồng thường niên năm 2019
  • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông 2018 - VSD
  • Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  • Chương trình quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  • Mẫu giấy đăng ký, mẫu giấy ủy quyền tham gia dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  • Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.