Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ

Ngày đăng: 2010-03-18 00:00:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN

 

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An.

 

Tôi tên là : .............................................................................................

CMND số : ......................... Ngày cấp : ... / ... / ......... Nơi cấp : .................

Địa chỉ thường trú : ...................................................................................

Điện thoại : ..............................................................................................

Hiện đang sở hữu ............... cổ phần phổ thông, chiếm .........% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An.

Bằng chữ : ..........................................................................................

 

Ủy quyền cho :

Ông (Bà) : ..........................................................................................

CMND số : ..................... Ngày cấp : ... / ... / ......... Nơi cấp : ....................

Địa chỉ thường trú : ...................................................................................

Điện thoại : .............................................................................................

Được đại diện .............................. cổ phần mà tôi sở hữu để tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

............, ngày ..... tháng..... năm 2010

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mục Liên Quan:

  • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đồng thường niên năm 2019
  • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông 2018 - VSD
  • Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  • Chương trình quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  • Mẫu giấy đăng ký, mẫu giấy ủy quyền tham gia dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  • Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.