Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

TB chốt danh sách cổ đông

Ngày đăng: 2010-03-18 00:00:00

THÔNG BÁO

“ V/v chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010”

 

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An thông báo đến Cổ đông của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

 1. Tên Công ty:         Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An.
 2. Trụ sở chính:         25 Hùng Vương - Hội An - Quảng Nam
 3. Điện thoại:             0510-3863531;  0510-3861367
 4. Fax:                      0510-3863193
 5. Email:          dichoian@vnn.vn
 6. Ngày chốt danh sách:      08/3/2010
 7. Loại chứng khoán:           cổ phiếu phổ thông.
 8. Mệnh giá:                        10.000 đồng( mười nghìn đồng)
 9. Mục đích chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

10. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội sẽ được thông báo sau.

Các cổ đông có tên trong danh sách chốt dự họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi thư mời trực tiếp.

 

Trân trọng thông báo./.

  

                                                        TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                    CHỦ TỊCH

 

 

                                                                    ( Đã ký )

                                                                TRẦN ĐÌNH LỢI

Mục Liên Quan:

 • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đồng thường niên năm 2019
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông 2018 - VSD
 • Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
 • Chương trình quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
 • Mẫu giấy đăng ký, mẫu giấy ủy quyền tham gia dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
 • Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.