Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

Giấy đăng ký dự họp ĐHĐCĐ 2010

Ngày đăng: 2010-03-18 00:00:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

 

Kính gửi : Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng – Hội An.

 

Tên Cổ đông

: …………………………..

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD

: …………………………..

Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD

: …………………………..

Nơi cấp

: …………………………..

Địa chỉ

: ……………………………...

Điện thoại

: ………………………....

 

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 08 tháng 3 năm 2010, tôi hiện đang sở hữu: .......................... (Bằng chữ: .......................................................................................) cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An .

 

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An, được tổ chức vào lúc 7giờ30, thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2010 tại Hội An.

 

.................., ngày ..... tháng .... năm 2010

                                                                    CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức )

 

 Ghi chú:

- Người đăng ký dự họp gửi Giấy đăng ký này về Ban Tổ chức trước ngày 25/3/2010

theo số fax: 0510.3 863193 hoặc địa chỉ : 25 Hùng Vương – thành phố Hội An – Quảng Nam.

- Trường hợp đăng ký dự họp theo ủy quyền thì kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với

số cổ phần nhận uỷ quyền ( bản chính Giấy Ủy quyền cần xuất trình khi đến dự họp).

Mục Liên Quan:

  • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đồng thường niên năm 2019
  • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông 2018 - VSD
  • Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  • Chương trình quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  • Mẫu giấy đăng ký, mẫu giấy ủy quyền tham gia dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  • Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.