Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

Giấy mời họp ĐHĐCĐ - 2010

Ngày đăng: 2010-03-18 00:00:00

GIẤY MỜI

-----***-----

HỘI  ĐỒNG QUẢN TRỊ

C.TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG -HỘI AN

Trân trọng kính mời:

..................................................................................

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010  của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An.

- Thời gian: 7h30 ngày 27 tháng năm 2010 (Thứ bảy).

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An.

Số : 25 Hùng Vương, thành phố Hội An, tỉnh Q .Nam.

 

Trân trọng kính mời.

Hội An, ngày 18 tháng 3 năm 2010

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

Trần Đình Lợi

Mục Liên Quan:

  • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đồng thường niên năm 2019
  • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông 2018 - VSD
  • Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  • Chương trình quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  • Mẫu giấy đăng ký, mẫu giấy ủy quyền tham gia dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  • Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.