Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2010

Ngày đăng: 2010-03-18 00:00:00

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN

( Vào lúc 7 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 27/3/2010)

 

Thời gian

Nội dung chương trình

Người thực hiện

7h30 -

Chuẩn bị :

- Tiếp đón khách mời và cổ đông.

- Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Phát phiếu biểu quyết.

 

……………………

 

……………………..

 

Khai mạc :

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

 

………………………

 

 

………………………

……………………….

 

Các nội dung thảo luận và thông qua :

- Báo cáo hoạt động của HĐQT.

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 và thù lao của HĐQT và BKS.

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm.

- Phương án phát hành thêm cổ phiếu.

* Thông qua việc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, bao gồm :

+ Điều lệ theo mẫu dành cho Công ty niêm yết.

+ Quy chế quản trị Công ty.

+ Quy trình công bố thông tin.

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT giải quyết các vấn  đề liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu, niêm yết cổ phiếu và sửa đổi khoản 1 điều 5 Điều lệ Công ty ( về vốn điều lệ).

+ Biểu quyết về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

 

 

 

Bầu cử  bổ sung thành viên HĐQT và BKS :

- Thông qua Quy chế bầu cử.

- Thông qua Danh sách ứng cử viên ( sơ lược tiểu sử).

- Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

 

 

 

 

Phát biểu ý kiến của đại biểu lãnh đạo 

 

 

Kết quả bầu cử :

- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viênHĐQT và BKS.

- Thành viên mới ra mắt ĐHĐCĐ.

 

 

 

Bế mạc :

- Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Thông qua Biên bản đại hội.

- Tuyên bố bế mạc.

 

 

 

Mục Liên Quan:

  • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đồng thường niên năm 2019
  • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông 2018 - VSD
  • Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  • Chương trình quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  • Mẫu giấy đăng ký, mẫu giấy ủy quyền tham gia dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  • Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.