Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG


Đại Hội Cổ Đông

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

2024-04-26 17:55:47

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu đính kèm biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024-Phần 3

2024-04-26 17:56:04

Tài liệu đính kèm biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024-Phần 3

Tài liệu đính kèm biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024-Phần 2

2024-04-26 17:56:14

Tài liệu đính kèm biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024-Phần 2

Tài liệu đính kèm biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024-Phần 1

0000-00-00 00:00:00

Tài liệu đính kèm biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024-Phần 1

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

2024-04-26 17:56:43

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024 - Phần 3

2024-04-17 17:23:18

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024 - Phần 3

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 - Phần 2

2024-04-04 17:05:55

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 - Phần 2

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 - Phần 1

2024-04-04 17:04:47

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 - Phần 1

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của VSDC

2024-04-02 09:35:31

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của VSDC

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

2024-04-09 10:04:13

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

2024-04-09 10:41:59

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu đính kèm biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

2024-04-09 10:42:10

Tài liệu đính kèm biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

2024-04-09 10:42:22

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2024-04-09 10:44:39

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của VSD

2024-04-09 11:17:18

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của VSD

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

2024-04-09 10:52:13

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022

2024-04-09 10:57:41

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2022

2024-04-09 10:57:47

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2022

Tài liệu đính kèm biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2022

2024-04-09 10:58:01

Tài liệu đính kèm biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2022

Thông báo mời họp và tài liệu dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

2024-04-09 10:59:30

Thông báo mời họp và tài liệu dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

Thông báo thay đổi nhân sự - Trưởng ban kiểm soát - Phạm Thị Thanh Tâm

2024-04-09 10:45:15

Thông báo thay đổi nhân sự - Trưởng ban kiểm soát - Phạm Thị Thanh Tâm

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021

2024-04-09 10:46:05

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021


Phương án tăng vốn Điều lệ

2010-03-22 00:00:00

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ( Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An)    I- PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ: 1/ Cơ sở tăng vốn điều lệ: Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị

BC HĐQT 2009

2010-03-22 00:00:00

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN Số : 02/BC-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hội An, ngày 15 tháng 3  năm

Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ

2010-03-18 00:00:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

TB chốt danh sách cổ đông

2010-03-18 00:00:00

THÔNG BÁO “ V/v chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010”   Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An thông báo đến

Giấy đăng ký dự họp ĐHĐCĐ 2010

2010-03-18 00:00:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Giấy mời họp ĐHĐCĐ - 2010

2010-03-18 00:00:00

GIẤY MỜI -----***----- HỘI  ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG -HỘI AN Trân trọng kính mời: .................................................................................. Đến dự Đại hội đồng cổ

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2010

2010-03-18 00:00:00

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN ( Vào lúc 7 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 27/3/2010)   Thời gian Nội dung

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021

2022-01-26 16:28:40

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Tờ trình

2024-04-09 11:07:03

 

 

TIN TỨC VÀ THÔNG BÁO

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Công bố thông tin đã ký kết hợp đồng kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

Công bố thông tin đã ký kết hợp đồng kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính năm 2023