Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG


Đại Hội Cổ Đông

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022

2022-04-25 23:44:38

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2022

2022-04-25 23:43:59

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2022

Tài liệu đính kèm biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2022

2022-04-25 23:42:51

Tài liệu đính kèm biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2022

Thông báo mời họp và tài liệu dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

2022-04-04 00:00:00

Thông báo mời họp và tài liệu dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

Thông báo thay đổi nhân sự - Trưởng ban kiểm soát - Phạm Thị Thanh Tâm

2021-04-27 00:00:00

Thông báo thay đổi nhân sự - Trưởng ban kiểm soát - Phạm Thị Thanh Tâm

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021

2021-04-27 00:00:00

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021


Phương án tăng vốn Điều lệ

2010-03-22 00:00:00

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ( Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An)    I- PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ: 1/ Cơ sở tăng vốn điều lệ: Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị

BC HĐQT 2009

2010-03-22 00:00:00

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN Số : 02/BC-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hội An, ngày 15 tháng 3  năm

Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ

2010-03-18 00:00:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

TB chốt danh sách cổ đông

2010-03-18 00:00:00

THÔNG BÁO “ V/v chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010”   Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An thông báo đến

Giấy đăng ký dự họp ĐHĐCĐ 2010

2010-03-18 00:00:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Giấy mời họp ĐHĐCĐ - 2010

2010-03-18 00:00:00

GIẤY MỜI -----***----- HỘI  ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG -HỘI AN Trân trọng kính mời: .................................................................................. Đến dự Đại hội đồng cổ

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2010

2010-03-18 00:00:00

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN ( Vào lúc 7 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 27/3/2010)   Thời gian Nội dung

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021

2022-01-26 16:28:40

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Tờ trình

2021-12-25 22:22:43