Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG


CBTT_ĐỊNH KỲ

Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế trong Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 lỗ

2024-01-17 14:32:44

Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế trong Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 lỗ

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 so với Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

2024-01-17 14:25:38

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 so với Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023

2024-01-17 14:15:11

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 so với Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022

2023-10-17 17:27:43

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 so với Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023

2023-10-17 17:26:21

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính tự lập so với Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023

2023-08-14 22:01:17

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính tự lập so với Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023 so với Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2022

2023-08-14 22:00:43

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023 so với Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2022

Báo cáo tài chính đã kiểm toán bán niên năm 2023

2023-08-14 21:59:33

Báo cáo tài chính đã kiểm toán bán niên năm 2023

Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính tổng hợp giữa Quý 2/2023 so với lợi nhuận Quý 2/2022

2023-07-20 22:16:13

Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính tổng hợp giữa Quý 2/2023 so với lợi nhuận Quý 2/2022

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023

2023-07-20 22:13:25

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023

Công bố thông tin đã ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023

2023-07-13 16:03:36

Công bố thông tin đã ký kết hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 so với Quý 1/2022

2023-04-20 17:56:52

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa  Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 so với Quý 1/2022

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

2023-04-20 17:56:21

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

2023-04-20 17:54:50

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2022

2023-04-03 20:46:28

Báo cáo thường niên năm 2022

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

2023-03-29 23:02:17

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Giải trình chênh lệch luận nhuận giữa Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 so với năm 2021

2023-03-29 23:00:42

Giải trình chênh lệch luận nhuận giữa Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 so với năm 2021

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

2023-03-29 23:00:14

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 so với Quý 4 năm 2021

0000-00-00 00:00:00

GGiải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 so với Quý 4 năm 2021

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022

2023-01-14 21:12:50

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022

Báo Cáo Tài Chính

2022-10-20 18:20:49

Báo Cáo Tài Chính

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 so với Quý 3 năm 2021

2022-10-20 17:34:02

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 so với Quý 3 năm 2021

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022

2022-10-20 11:26:48

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính tự lập so với Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2022

2022-08-12 22:56:08

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính tự lập so với Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2022

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2022 so với Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2021

2022-08-12 22:55:46

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2022 so với Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2021

Báo cáo kiểm toán bán niên năm 2022

2022-08-12 22:35:14

Báo cáo kiểm toán bán niên năm 2022

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quí 2 năm 2022 so với Quí 2 năm 2021

2022-07-20 22:57:37

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quí 2 năm 2022 so với Quí 2 năm 2021

Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2022

2022-07-20 22:57:13

Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 - File công báo thông tin

2022-07-05 21:17:38

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 - File công báo thông tin

Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm

2022-07-05 21:17:08

Danh sách cổ đông lớn 6  tháng đầu năm 

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022

2022-04-25 23:47:21

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2022

2022-04-25 23:47:01

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2022

Tài liệu đính kèm biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2022

2022-04-25 23:46:42

Tài liệu đính kèm biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2022

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2022 so với Quí 1 năm 2021

2022-04-20 23:14:15

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2022 so với Quí 1 năm 2021

Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2022

2022-04-20 23:12:14

Báo cáo tài chính Quí 1 năm 2022 

Báo cáo thường niên năm 2021

2022-04-06 00:00:00

Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo tài chính đã kiểm toán kết thúc năm 2021 - Phát hành lại

2022-04-05 16:30:00

Báo cáo tài chính đã kiểm toán kết thúc năm 2021 - Phát hành lại

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa báo cáo tài chính tổng hợp sau kiểm toán năm 2021 so với báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020

2022-03-29 22:37:11

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa báo cáo tài chính tổng hợp sau kiểm toán năm 2021 so với báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

2022-03-29 00:00:00

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

TIN TỨC VÀ THÔNG BÁO

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Công bố thông tin đã ký kết hợp đồng kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

Công bố thông tin đã ký kết hợp đồng kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính năm 2023