Hỗ trợ trong giờ làm việc 0235.3861367 – 0235.3863531
Thời gian làm việc Thứ 2 - Thứ 6 07:00 - 17:00

DIC Hội An

NHÀ THẦU UY TÍN - CHẤT LƯỢNG


CBTT_Bất Thường

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc ban hành qui chế kiểm toán nội bộ

2024-04-02 09:28:59

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc ban hành qui chế kiểm toán nội bộ 

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

2024-04-09 10:04:02

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 

Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

2024-04-09 10:03:52

Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Nghị quyết hội đồng quản trị thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ

2024-04-09 10:04:08

Nghị quyết hội đồng quản trị thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ 

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 - File công bố thông tin

2024-04-09 10:03:18

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 - File công bố thông tin

Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2023

2024-04-09 10:03:24

Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2023

Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ

2024-04-09 09:58:44

Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ

Nghi quyết phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ

2024-04-09 10:03:05

Nghi quyết phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ

Quyết định giải thể chi nhánh Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng - Hội An tại Thành Phố Hồ Chí Minh

2024-04-09 10:02:57

Quyết định giải thể chi nhánh Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng - Hội An tại Thành Phố Hồ Chí Minh 

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 lỗ

2024-04-09 10:02:48

Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 lỗ

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

2024-04-09 10:04:35

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

2024-04-09 10:05:11

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( Lần 11; ngày 7/8/2023)

2024-04-09 10:08:15

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( Lần 11; ngày 7/8/2023)

Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng

2024-04-09 10:09:13

Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng

Công bố thông tin đã ký kết hợp đồng kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

2024-04-09 10:09:32

Công bố thông tin đã ký kết hợp đồng kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

Danh sách cổ đông lớn

2024-04-09 10:09:47

Danh sách cổ đông lớn 

Bản cung cấp thông tin - Nguyễn Hoàng Phương - Phó Tổng Giám Đốc

2024-04-09 10:38:08

Bản cung cấp thông tin - Nguyễn Hoàng Phương - Phó Tổng Giám Đốc

Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Nguyễn Hoàng Phương

2024-04-09 10:38:25

Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Nguyễn Hoàng Phương

Bản cung cấp thông tin - Trần Đình Huy - Phó Tổng Giám Đốc

2024-04-09 10:38:39

Bản cung cấp thông tin - Trần Đình Huy - Phó Tổng Giám Đốc

Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Trần Đình Huy

2024-04-09 11:04:54

Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Trần Đình Huy

Quyết định thông qua giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ, người có liên quan của Công ty

2024-04-09 11:04:42

Quyết định thông qua giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ, người có liên quan của Công ty 

Bản cung cấp thông tin - Trần Văn Sơn - Thành viên Ban kiểm soát

2024-04-09 10:39:21

Bản cung cấp thông tin - Trần Văn Sơn - Thành viên Ban kiểm soát

Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên Ban kiểm soát

2024-04-09 10:41:18

Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên Ban kiểm soát 

Công bố thông tin thay đổi bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

2024-04-09 10:44:28

Công bố thông tin thay đổi bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 - File công bố thông tin

2024-04-09 10:52:41

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 - File công bố thông tin 

Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2022

2024-04-09 10:52:53

Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2022

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

2024-04-09 10:53:12

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của VSD

2024-04-09 10:53:46

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của VSD

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2021

2024-04-09 10:55:10

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2021

Công báo thông tin hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

2024-04-09 10:57:07

Công báo thông tin hợp đồng soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

New layer...

Quyết định thành lập chi nhánh - Nhà máy gạch

2024-04-09 10:57:14

Quyết định thành lập chi nhánh - Nhà máy gạch

Báo cáo thường niên năm 2021

2024-04-09 10:58:34

Báo cáo thường niên năm 2021

Công bố thông tin bất thường về việc phát hành lại Báo cáo tài chính đã kiểm toán kết thúc năm 2021

2024-04-09 10:58:47

Công bố thông tin bất thường về việc phát hành lại Báo cáo tài chính đã kiểm toán kết thúc năm 2021

Điều lệ công ty

2024-04-09 11:21:57

Điều lệ công ty

Bảng cung cấp thông tin của Trưởng ban kiểm soát - Phạm Thị Thanh Tâm

2024-04-09 11:22:02

Bảng cung cấp thông tin của Trưởng ban kiểm soát - Phạm Thị Thanh Tâm 

Điều lệ công ty

2024-04-09 11:40:30

 

 

TIN TỨC VÀ THÔNG BÁO

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Công bố thông tin đã ký kết hợp đồng kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

Công bố thông tin đã ký kết hợp đồng kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính năm 2023