Đại Hội Cổ Đông

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2010

Email In PDF.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN

( Vào lúc 7 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 27/3/2010)

 

Thời gian

Nội dung chương trình

Người thực hiện

7h30 -

Chuẩn bị :

- Tiếp đón khách mời và cổ đông.

- Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Phát phiếu biểu quyết.

 

……………………

 

……………………..

 

Khai mạc :

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

 

………………………

 

 

………………………

……………………….

 

Các nội dung thảo luận và thông qua :

- Báo cáo hoạt động của HĐQT.

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 và thù lao của HĐQT và BKS.

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm.

- Phương án phát hành thêm cổ phiếu.

* Thông qua việc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, bao gồm :

+ Điều lệ theo mẫu dành cho Công ty niêm yết.

+ Quy chế quản trị Công ty.

+ Quy trình công bố thông tin.

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT giải quyết các vấn  đề liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu, niêm yết cổ phiếu và sửa đổi khoản 1 điều 5 Điều lệ Công ty ( về vốn điều lệ).

+ Biểu quyết về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

 

 

 

Bầu cử  bổ sung thành viên HĐQT và BKS :

- Thông qua Quy chế bầu cử.

- Thông qua Danh sách ứng cử viên ( sơ lược tiểu sử).

- Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

 

 

 

 

Phát biểu ý kiến của đại biểu lãnh đạo

 

 

Kết quả bầu cử :

- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viênHĐQT và BKS.

- Thành viên mới ra mắt ĐHĐCĐ.

 

 

 

Bế mạc :

- Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Thông qua Biên bản đại hội.

- Tuyên bố bế mạc.

 

 

 

 
Trang 57 trong tổng số 57 trang

Hình Ảnh Công Ty

hinhcongty

hd2

Statistics

Các thành viên : 23
Content : 518
Liên kết web : 6
Số lần xem bài viết : 1000806

Tỷ giá

Đăng NhậpSố Người OnLine

Hiện có 230 khách Trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến